دوشنبه 08 خرداد 1402
امیرفرشاد فتحی
معاون رییس پژوهشکده توزیع نیرو

سوابق اجرایی :

  • معاونت بخش فشارقوی - مرکز تحقیقات نیرو
  • رئیس پژوهشکده انتقال و توزیع پژوهشگاه نیرو
  • مدیرکل دفتر امور پژوهشی پژوهشگاه نیرو
  • سرپرست دفتر کتابخانه و اطلاع رسانی پژوهشگاه نیرو
  • مدیر اجرائی دفتر انتشارات و مجله علمی-پژوهشی "برق"
  • مدیر کل دفتر امور فناوری
  • معاون پژوهشکده توزیع