دوشنبه 08 خرداد 1402
فهرست مقالات حوزه توزیع
 • نسيم اكبری كفشگری، اميد شاه حسينی، "بررسی فنآوری‌های ارتباطی در شبكه هوشمند"، سی‌و‌سومين كنفرانس بين‌المللی برق (PSC2018)، پژوهشگاه نيرو، آبان‌1397.
 • سيدمهدی حكيمی، الناز شهرابی فراهانی، مائده يزداندوست، اميرعلی دشتكی، امير مشاری، "بررسی تجربيات ايران و جهان در اجرای برنامه‌های مديريت سمت تقاضا"، سی‌و‌سومين كنفرانس بين‌المللی برق (PSC2018)، پژوهشگاه نيرو، آبان‌1397.
 • M. Kia, M. Shafiekhani, H. Arasteh, S. M. Hashemi, M. Shafie-khah, J. P. S. Catalão, “Short-term operation of microgrids with thermal and electrical loads under different uncertainties using Information Gap Decision Theory”, Energy, 2020.
 • Hossein Nezamabadi, Vahid Vahidinasab, Saeed Salarkheili, Vahid Hosse-innezhad, Hamidreza Arasteh, “Game theory application for finding optimal operating point of multi-production system under fluctuations of renewable and various load levels,” Publisher: Springer International Publishing, Book title: Integration of Clean and Sustainable Energy Resources and Storages in Multi-Generation Systems: Design, Modeling and Robust Optimization, Chapter: 10, 10 July 2020, pp. 189-216, DOI: 10.1007/978-3-030-42420-6_10.
 • Raziye Aghapour, Mohammad Sadegh Sepasian, Hamidreza Arasteh, Vahid Vahidinasab, João P. S. Catalão, “Probabilistic Planning of Electric Vehicle Charging Stations in an Integrated Electricity/Transport System”, 21st Power Systems Computation Conference (PSCC), Porto, Portugal — June 29 – July 3, 2020, Accepted.
 • V. Vahidinasab, M. Tabarzadi, H. Arasteh, M. I. Alizadeh, M. Mohammadbeygi, H. Sheikhzadeh, M. S. Sepasian, “Overview of Electric Energy Distribution Networks Expansion Planning”, IEEE Access, Volume 8, Issue 1, pp. 34750–34769, 12 February 2020, DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2973455.
 • 7) Hamidreza Arasteh, Vahid Vahidinasab, Mohammad Sadegh Sepasian, Jamshid Aghaei “Stochastic system of systems architecture for adaptive expansion of smart distribution grids”, IEEE Transactions on Industrial Informatics, Volume 15, Issue 1, pp. 377-389, January 2019.
 • M. Hadi Amini, Hamidreza Arasteh, Pierluigi Siano, “Sustainable smart cities through the lens of complex interdependent infrastructures: Panorama and state-of-the-art,” Springer International Publishing, Book title: Sustainable Interdependent Networks II, Chapter: 3, pp. 45-68, Jan 2019.
 • M. Hadi Amini, Saber Talari, Hamidreza Arasteh, Nadali Mahmoudi, Mostafa Kazemi, Amir Abdollahi, Vikram Bhattacharjee, Miadreza Shafie-Khah, Pierluigi Siano, João PS Catalão, "A review of demand response programs in future power networks: Panoramas and state-of-the-art," Springer International Publishing, Book title: Sustainable Interdependent Networks II, Chapter: 10, pp. 167-191, Jan 2019.
 • مرتضی شعبان‌زاده، زهره كاهه، "بررسی تاثير ادغام اطلاعات مناطق الكتريكی مختلف در پيش‌بينی بار شبكه قدرت با ارائه يك روش نوين پيش‌بينی سلسله مراتبی" مجله علمی -‌پژوهشی انجمن مهندسی برق و الكترونيك ايران، پذيرش نهايی (در مرحله چاپ)، پاييز 1397.
 • جاويد مجيدی چهارمحالی، مرتضی شعبان‌زاده، زهره كاهه، ارغوان زارع نوغابی، "افزايش دقت پيش‌بينی كوتاه مدت تقاضای الكتريكی شبكه برق با خوشه‌بندی بهينه روزهای هفته و تنظيم خودكار ضرايب شبكه عصبی"، سی‌و‌هشتمين كنفرانس بين‌المللی برق (PSC 2018)، پژوهشگاه نيرو، آبان‌1397.
 • ارغوان زارع نوغابی، مرتضی شعبان زاده، جاويد مجيدی چهارمحالی، زهره كاهه، "پيش‌بينی بار در افق ميان مدت با استفاده از تنظيم بهينه پارامترهای رگرسيون بردار پشتيبان و در نظرگرفتن تركيب جديدی از ويژگی‌ها"، سي‌و‌سومين كنفرانس بين‌المللی برق (PSC2018)، پژوهشگاه نيرو، آبان‌1397.
 • سجاد صولت، محمد جعفریان، حیدرعلی شایانفر، نیکی مسلمی، اکبر یاورطلب، ” برنامه‌ریزی منابع تولید پراکنده بادی با رهیافت مونت‌کارلو به‌منظور افزایش سود شرکت‌های توزیع و مشترکین شبکه در حضور عدم قطعیت “، بیست و سومین کنفرانس ملی شبکه‌های توزیع نیروی برق، 1397.
فهرست مقالات حوزه توزیع
 • "روشی نوین برای تعیین حداکثر نفوذ منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع"، امیر حسین صولت، امیر حسین محمدزاده نیاکی، سی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی برق، تهران، 1398.
 • "بررسی چالش‌های تنوع‌زدايی و تغيير سطوح ولتاژی شبکه فشار متوسط شهر اهواز با هدف مقابله با ريزگردها"، هادی نوروزی، مهدی گلچوب فيروزجايی، مجيد رضايی و آرمان صفايی، سی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی برق، تهران، 1398.
 • "ارائه الگوريتم مناسب براي تعيين استفاده از برقگير در شبكه فشار متوسط با درنظرگيری اثر حفاظتی ساختمان‌های اطراف در برابر اصابت مستقيم و غير مستقيم صاعقه"، هادی نوروزی و فيروزه رامشخواه، سی و دومین کنفرانس بین المللی برق، تهران، 1396.
 • "مطالعه استراتژی افزایش راندمان ترانسفورماتورهای توزیع در کشورهای مختلف و بررسی جایگاه ترانسفورماتورهای ساخت داخل"، مجتبی گیلوانژاد، محمدرضا نظری، محمدرضا صفری، پنجمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی ترانسفورماتور، تهران، 1397
 • "آنالیز فنی، اقتصادی و زیست محیطی مبتنی بر سناریوهای مختلف جهت بکارگیری از نیروگاه‌های CHP در شهرک‌های مسکونی به منظور افزایش بهره وری"؛ آرمان صفائی، هادی نوروزی، مصطفی گودرزی، مجتبی گیلوانژاد، احمد غفاری فرد؛ دوازدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره‌وری، تهران، 1396.
 • "پهنه‌بندی محدوده مجاز تلفات شبکه توزیع برق در سطح کشور بر مبنای معیارهای فنی و اقلیمی"؛ مصطفی گودرزی، مجتبی گیلوانژاد، تارا خیامیم، سیدرشید خاضعی‌نسب ؛ بیست و دومین کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق، سمنان، 1396.
 • "مدلسازی اتفاقی پارامترهای تاثیرگذار در بروز پدیده شکست الکتریکی ناشی از صاعقه و نقش حفاظتی برقگیر" مجتبی گیلوانژاد، حسین عسکریان ابیانه، کاظم مظلومی، پژوهشکده انتقال و توزیع نیرو- گروه خط و پست، پژوهشگاه نیرو، تهران.
 • "A Novel Algorithm for Improving the Overcurrent Relay Coordination with the consideration of EV Charging Station", Mostafa Goodarzi, Bita Sadat Nouprvar, Arman Safaei, Mohammad Mozaffari, 34th Power System Conference, Tehran, 2019.
فهرست مقالات حوزه مشترک
 • "بهینه‌سازی فواصل در ناحیه اتصالات هسته ترانسفورماتور با هسته هشت ضلعی پیچیده شده به منظور کاهش تلفات هسته"، پژمان خزائی، احمد مرادنوری، سی و سومین کنفرانس بین‌المللی برق، تهران، 1397.
 • Safaei, M. Zolfaghari, M. Gilvanejad, and G. B. Gharehpetian, "A survey on fault current limiters: Development and technical aspects," International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 118, p. 105729, 2020.
فهرست مقالات حوزه توزیع
 • متدولوژی برون‌سپاری نرم‌افزارهای حوزه توزیع صنعت برق-الهه حبیبی، شیدا سیدفرشی-سی و چهارمین کنفرانس بین المللی برق-آبان 98.
 • Communication Routes for DER Interconnection with Power Grid-، صبریه چوبکار، معصومه رحمانی-سی و چهارمین کنفرانس بین المللی برق (PSC)-آبان 98.
 • ارائه یک روش جدید در کنترل پیش بین مبتی بر داده به منظور کنترل فرکانس باز در یک ریز شبکه نمونه-سید محمد مهدی عباسی، محمد فیوضی-سی و چهارمین کنفرانس بین المللی برق (PSC)-آبان 98.
 • استانداردهای ارتباطی مورد استفاده در شبكه‌های ايستگاه‌های شارژ خودروی برقی-صبریه چوبکار، مهدی مظفری‌پور، شیدا سید فرشی-کنفرانس شبکه‌های هوشمند انرژی (SGC)-آذر 98.
 • Application of Big Data Analytics in Power Distribution network -، فروغ صدیقی، محمدرضا جبارپور ستاری، شیدا سید فرشی -33مین کنفرانس بین‌المللی برق-آبان 97.
 • طبقه‌بندی کاربردهای تحلیل کلان داده در شبکه‌ی هوشمند برق و بررسی داده‌های بهره‌برداری-سحر راکعی- مریم شبرو-کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ایران-مرداد 97.
 • طراحی و ساخت سیستم انتقال توان بیسیم با روش القایی رزونانسی برای کاربردهای توان متوسط در شبکه هوشمند -زهرا شریف پور، الهام کریمی، اشکان آذرفر، بهنام غلامرضازاده فامیلی، وحید حمیتی واقف-33مین کنفرانس بین‌المللی برق-آبان 97.
 • پیشرفت‌های شبکه انرژی در مسیر اینترنت انرژی-آروین قطبو، شیدا سید فرشی-33مین کنفرانس بین‌المللی برق-آبان 97.
 • اینترنت انرژی، کاربردها و تأثیرات آن در شبکه برق -سعید سلیمی امیری، شیدا سید فرشی-33مین کنفرانس بین‌المللی برق-آبان 97.
 • مدیریت داده‌ها در شبکه هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء-فرزانه مرتضوی، شیدا سید فرشی، آروین قطبو-33مین کنفرانس بین‌المللی برق-آبان 97.
 • شبکه هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء و چالش‌های آن در ایران-زهرا علوی کیا، مریم شبرو- محمدرضا طریحی-33مین کنفرانس بین‌المللی برق-آبان 97.
 • Survey of DoS Attacks on LTE infrastructure used in AMI System and Countermeasures، معصومه رحمانی، کیانا پدرام‌نیا-کنفرانس شبکه هوشمند انرژی 97-آذر 97
فهرست مقالات حوزه مشترک
 • قابلیت اطمینان مدارهای دیجیتال با استفاده از گراف‌های سیگنال گذر احتمالاتی-وحید حمیتی واقف، علی پیروی-مجله علمی پژوهشی مهندسی برق دانشگاه تبریز-فروردین 98.
 • پیاده‌سازی سیستم تصویر برداری فراصوتی با استفاده از آرایه‌های فازی-وحید حمیتی واقف، مهدی بکرانی-مجله علمی ترویجی فناوری آزمون‌های غیر مخرب-فروردین 98.
 • Radar Cross Section Reduction of Conformal Patch Antenna Using Mantle Cloak-، محسن ظهیر جوزدانی، محمد خلج امیرحسینی-بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران-اردیبهشت 98.
 • بررسی چگونگی تنظيم توافق نامه سطح خدمات از اپراتورهای مخابراتی موبايل در زيرسيستم‌های شبکه-معصومه رحمانی، صبریه چوبکار-سی و چهارمین کنفرانس بین المللی برق (PSC)-آبان 98.
 • طراحی و ساخت ماژول استحصال انرژی از امواج رادیویی-محمدرضا طریحی، حمید حافظ عقیلی، مهدی مظفری‌پور، شیدا سیدفرشی-سی و چهارمین کنفرانس بین المللی برق (PSC)-آبان 98.
 • امکان‌سنجی به کارگیری فلومترهای تکفاز و Clamp-on به منظور اندازه‌گیری گاز تر-وحید حمیتی واقف-چهارمین همایش و نمایشگاه ملی اندازه گیری جریان سیالات-آذر 98.
 • بررسی ارتباط بلاکچین با فناوری‌های نوین در صنعت برق و انرژی-محمدرضا جبارپور، محسن ظهیر جوزدانی، شیدا سیدفرشی-سی و چهارمین کنفرانس بین المللی برق 98-آذر 98.
 • ویژگی‌ها و کاربردهای بلاکچین در صنعت برق-محسن ظهیر جوزدانی، محمدرضا جبارپور، شیدا سید فرشی-سی و چهارمین کنفرانس بین المللی برق-آذر 98.
 • Design and Implementation of a GMSK Baseband Modem for UHF Radio modem -، معصومه رحمانی، بهنام غلامرضا زاده فامیلی-PSC2019 سی و چهارمین کنفرانس بین المللی برق 98-آذر 98.
 • تصویر برداری فراصوتی آرایه فازی با شکل‌دهی پرتو مبتنی بر تقریب کمینه واریانس-مهدی بکرانی، وحید حمیتی واقف-یازدهمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران، دانشگاه تهران-دی 98.
 • انتقال داده به وسيله امواج آلتراسونيك در محيط هاي فلزي-وحید حمیتی واقف، محمدمهدی مهرنگار، یحیی سلیمی خلیق-کنفرانس مهندسی برق ایران-فروردین 97.
 • 12) روش بهبود یافته تمرکز روزنه مصنوعی برای تصویربرداری فراصوتی با آرایه فازی-مهدی بکرانی، وحید حمیتی واقف-26مین کنفرانس مهندسی برق ایران-فروردین 97.
 • طراحی و پیاده‌سازی شبیه‌ساز انواع روشهای تصویربرداری فراصوتی آزمون‌های غیر مخرب-مهدی بکرانی، وحید حمیتی واقف-مجله علمی ترویجی صوت و ارتعاش-دوره 7، شماره 13 بهار و تابستان 97.
 • شبکه‌های مخابراتی وسیع با توان پایین (LPWAN) و کاربرد آنها در هوشمندسازی صنعت برق-مهدی مظفری پور، مریم شبرو-کنگره جهانی فناوری‌های هوشمند 2018-فروردین 97.
 • A soft cooperative spectrum sensing in the presence of most destructive smart PUEA using energy detector-، محمدرضا جبارپور ستاری-Practice and Experience-فروردین 97.
 • ارائه یک روش جدید در کنترل مدل پیش‌بینی بر مدل داده به منظور کنترل سرعت موتور جریان مستقیم-سید محمد مهدی عباسی- محمد فیوضی-3مین کنفرانس بین‌المللی برق دانشگاه خوارزمی-مهر 97.
 • ارائه روشی مقیاس‌پذیر برای حل معادلات غیر خطی با استفاده از گراف¬های سیگنال گذر-وحید حمیتی واقف، سودابه محمدزاده-3مین کنفرانس بین المللی برق دانشگاه خوارزمی-آبان 97.
 • بررسی وضعیت سوخت و آب مصرفی نیروگاه‌های ایران-وحید حمیتی واقف- 33مین کنفرانس بین‌المللی برق-آبان 97.
 • طراحی و ساخت سیستم بازرسی جوش لوله‌های بویلر به روش تصویربرداری آلتراسونیک-وحید حمیتی واقف، مهدی بکرانی-33مین کنفرانس بین‌المللی برق-آبان 97.
 • طراحی و ساخت سیستم تصویربرداری فراصوتی با استفاده از فناوری آرایه‌های فازی-وحید حمیتی واقف، مهدی بکرانی-5مین کنفرانس بین المللی آزمون های غیر مخرب ایران-آبان 97.
 • بررسی قابلیت‌های نوین فناوری‌های ارتباطی سلولی 4G و 4.5G برای استفاده در حوزه‌های مختلف صنعت برق-معصومه رحمانی، محسن بنار-33مین کنفرانس بین‌المللی برق-آبان 97.
 • طراحی آزمایشگاه لینک‌های مخابراتی صنعت برق کشور بر روی بستر مخابرات نوری-مهدیه علی بخشی، زهرا شریف پور، دولت جمشیدی-33مین کنفرانس بین‌المللی برق-آبان 97.
 • فناوری قراداد هوشمند و کاربردهای آن-الهه حبیبی، محمدرضا جبارپور ستار، مهرنوش عابدی، شیدا سید فرشی-کنفرانس شبکه هوشمند انرژی 97-آذر 97.
 • ارائه روش بهبودیافته تصویربرداری فراصوتی در بازرسی جوش-مهدی بکرانی، وحید حمیتی واقف-نشریه علمی پژوهشی انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران-پذیرفته شده و در دست چاپ.
 • بررسی عوامل موثر بر عملکرد سیستم انتقال توان بی‌سیم، القای تشدیدی مبتنی بر تشدید کننده اسپایرال -الهام کریمی، اشکان آذرفر، زهرا شریف‌پور-3مین کنفرانس بین المللی مهندسی برق-آبان 97.
 • پیاده‌سازی سیستم تصویربرداری فراصوتی با استفاده از آرایه‌های فازی-وحید حمیتی واقف، مهدی بکرانی-مجله علمی ترویجی فناوری آزمون‌های غیر مخرب-دی 97.
 • کنترل سرعت موتور dc به کمک کنترل تطبیقی مستقل از مدل-سید محمد مهدی عباسی، حمید توشنی-5 مین کنفرانس بین‌المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک-بهمن 97.
 • طراحی و بهینه‌سازی مدارات گیرنده برای برداشت انرژی از امواج رادیویی -مهدی مظفری پور، محمدرضا طریحی-سومین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات-بهمن 97.
 • بررسی لایه دسترسی به کانال در شبکه‌های سنسوری مبتنی بر استحصال انرژی از امواج رادیویی -مهدی مظفری پور، محمدرضا طریحی-سومین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات-بهمن 97.
 • مروری بر استحصال انرژی از امواج رادیویی و ساخت یک نمونه آزمایشگاهی"، مهدی مظفری پور، محمدرضا طریحی، ، -مهدی مظفری پور، محمدرضا طریحی-سومین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات-بهمن 97.
 • Analysis, Design and Optimization of Receivers' Circuits for Harvesting Energy from Radio Waves-مهدی مظفری پور، محمدرضا طریحی-International Journal of Advanced Research in Electronics and Communication Engineering (IJARECE) -Feb. 2019.
فهرست مقالات حوزه توزیع
 • منیعی، سیاوش؛ مکاری زاده، وهاب ؛ « طراحی مفهومی و شبیه سازی سامانه رانکلین آلی به منظور بازیافت حرارت اتلافی از بویلر یک ساختمان اداری». دوازدهمین همایش بین المللی انرژی؛ تهران، خرداد 1397.
فهرست مقالات حوزه مشترک
 • بداغی، مریم؛ سلیمیان، زهره؛ فرمد، مجید؛ مکاری زاده، وهاب؛ گودرزی، رضا؛ داراب، سمیه. «پیش بینی تقاضای انرژی کشور تا افق 1420 با هدف اجرای مدل عرضه انرژی MESSAGE ». دوازدهمین همایش بین المللی انرژی؛ تهران، خرداد 1397.
فهرست مقالات حوزه مشترک
 • واعظ، محمد؛ علیجانی، سمیه؛ امیدخواه، محمدرضا؛ زرین قلم مقدم، عبدالصمد؛ “Synthesis, characterization and optimization of N‐TiO2/PANI nanocomposite for photodegradation of acid dye under visible light” پنجمین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی ؛ تهران، اردیبهشت 1396
 • خلجی، اکرم؛ صدیقی، مهسا؛ وهاب زاده، فرزانه "Trichoderma reesei growth on corn cob and production of xylanase " ، دهمین کنگره و نمایشگاه بین المللی مهندسی شیمی (ICHEC 2018) ، اصفهان، اردیبهشت 1397
 • حسنی، میلاد؛ صدیقی، مهسا؛ وثوقی، منوچهر؛ شایگان، جلال؛ “Xylose recovery from bagasse kraft black liquor by acidification with sodium bicarbonate and hydrolysis with diluted sulfuric acid”" دهمین کنگره و نمایشگاه بین المللی مهندسی شیمی (ICHEC 2018)، اصفهان، اردیبهشت 1397
 • صدیقی،مهسا؛ ناصری، سیمین؛ “ Degradation of 17α-ethynylestradiol by isolated cultures from activated sludge in wastewater treatment plants” اولین کنفرانس ملی فرآیند‌های پالایش آب ، هوا و خاک ، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تیر 1397.