ﺳﻪشنبه 09 خرداد 1402
باتوسعه‌ جوامع‌ و پیشرفت‌ تكنولوژی، كشورها با آهنگ‌ سریع‌ بطرف‌ صنعتی‌ شدن‌ به‌‌‌ پیش می‌روند. هرچند لزوم‌ یك ‌جامعه پیشرفته‌، وجود كارخانجات‌ و صنایع‌ مختلف‌ است، ولی‌ در صورت‌ عدم‌ كنترل‌ برداشت‌ از منابع‌ طبیعی، مسائل‌ زیست‌ محیطی‌ و كنترل‌ آلودگی‌های‌ حاصل‌ از فعالیت‌های‌ صنعتی‌، اثرات‌ جبران‌ ناپذیری‌ بر محیط زیست‌ و منابع‌ ارزشمند آن‌ وهمچنین‌ بهداشت‌ و سلامتی‌ انسان‌ وارد خواهد آمد. یكی‌ از آلودگی‌های‌ مهم‌ در كلیه‌ فعالیت‌های‌ صنعتی‌ و از جمله نیروگاه‌های‌ برق‌، فاضلاب‌های‌ صنعتی‌ است‌ كه‌ ضروری‌ است‌ بطور اصولی‌ كنترل‌ شوند تا علاوه‌ بر جلوگیری‌ از اثرات‌ سوء آن‌، در مصرف‌ منابع‌ محدود آبی‌ كشور نیز صرفه‌جویی‌ گردد. ‌ در صنایع‌ و نیروگاه‌های‌ برق (نیروگاه‌های‌ بخاری‌) با فرآیندهای‌ تكمیلی‌، می‌توان‌ براحتی‌ بخش عمده‌ای از فاضلاب تولید شده در نیروگاه‌ها را بمنظور استفاده مجدد در فرآیندهایی كه نیاز به آب دارند، برگردانده وبه مصرف رسانید.
بطور کلی در این طرح با انجام پروژه‌های کاهش تولید پساب، تصفیه و بازیابی پساب‌های تولید شده در نیرو گاه‌های بخاری کشور به سمت دیدگاه عدم خروج مایع (ZLD) خواهیم رفت.
  • ﺳﺎﺧﺖ صنعتی غشای ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺼﻔﻴﻪ آب و ﭘﺴﺎب در ﻓﻨﺎوری Membrane
  • ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻧﻴﺮوﮔﺎه‌های ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ‌های ﺗﺒﺨﻴﺮی (ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ‌های ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ)
  • تجهيز ﻧﻴﺮوﮔﺎه‌ﻫﺎی ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ‌ﻫﺎی DAF ( ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اجداسازی روغن پخش شده در فاضلاب)
  • ساﺧﺖ ﻣﺎژول‌ﻫﺎی صنعتی MBR و ﻧﺼﺐ در ﻧﻴﺮوﮔﺎه‌ﻫﺎ
  • تجهيز آزمايشگاه فناوری غشایی گروه