ﺳﻪشنبه 09 خرداد 1402
پژوهشگاه نیرو در راستای توسعه فعالیت‌های بین المللی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی سه محور اصلی ذیل را در برنامه خود دارد:
 • 1- ارتقاء سطح علمی
 • 2- کسب و توسعه اعتبار بین المللی
 • 3- نقل و انتقال فناوری و توسعه صادرات
با اضافه شدن ماموريت " مديريت پژوهش در صنعت برق" به تکالیف پژوهشگاه نيرو و افزایش نقش راهبردی اين سازمان پژوهش محور در تحقيقات صنعت برق، افق و دورنمای جديدی برای فعاليتهای اين سازمان ایجاد گرديده است. در همین راستا وظايف و فعالیتهای آن نیز توسعه يافته است.
يكی از وظايف مهمی كه در اين حوزه به پژوهشگاه نيرو واگذار شده است "ايجاد بستر مناسب برای اكتساب فناوری‌های نوين در عرصه صنعت برق و انرژی" است.
يكی از سريع ترين راه‌های اكتساب فناوری و توسعه صنعتی در كشورها و بنگاه‌ها، انتقال فناوری است. انتقال فناوری، مجموعه‌ای از مراحل پيچيده بوده و در صورت عدم صرف مطالعه و دقت كافی در هر مرحله نه تنها مفيد نخواهد بود، بلكه موجب هدر رفتن سرمايه و پايين آمدن سطح توانمندی فناوری در كشور و بنگاه می‌شود. از این رو حضور پژوهشگاه نیرو در این فرایند مهم و ضروری تشخیص داده شده است. هر پروژه انتقال فناوری، شامل 3 بخش است: " فروشنده فناوری" ، "خريدار فناوری" و "پل ارتباطی بين فروشنده و خريدار فناوری" و پژوهشگاه نیرو نقش مدیریت طرح و فرایند از ابتدا تا انتها را عهده دار می‌گردد.
با توجه به تجارب موفق پژوهشگاه نیرو در حوزه تجاری سازی نتايج تحقيقات و تعاملات بين‌المللی باعث گردید این مهم به دفتر تجاری سازی و اکتساب فناوری پژوهشگاه واگذار گردد.
نقش پژوهشگاه نیرو در فرایند اکتساب فناوری مدیرت طرح بوده و در حقیقت ارتباط معنا دار بین صاحب فناوری و محل جذب توسط این پژوهشگاه برقرار می‌شود.
اهم فعاليتهای پيش بينی شده برای پژوهشگاه نيرو در قالب مديريت طرح:
 • 1- خدمات تدوين روش انتقال فناوری
 • 2- شناسايي طرح ها و تعيين اولويت اجراي آن ها
 • 3- اخذ تاييد سرمايه گذاری از مراجع ذی ربط و حصول اطمينان از تامين اعتبارات مورد نياز
 • 4- خدمات برنامه ريزی و كنترل طرح
 • 5- خدمات ارجاع كار
 • 6- خدمات هماهنگی و مديريت اجرای قراردادها
 • 7- خدمات برآورد، كنترل پرداخت ها، امور حقوقی و قراردادها
 • 8- تدوين و تصويب مشخصات، برآوردها و برنامه ريزی های اوليه
 • 9- خدمات تجاری سازی نتايج تحقيقات
 • 10- خدمات جذب سرمايه گذاری داخلی و خارجی
 • 11- خدمات صادرات و تعاملات بين المللی
 • 12- خدمات مالكيت فكری
 • 13- خدمات جلب مشاركت و حمايت بخش دولتی و خصوصی
تهيه و ارئه ليست مشاوران انتقال فناوری، صاحبان فناوری و متقاضيان فناوری برای درج در Vendor List مربوطه( داخلی و خارجی)
لازم به ذکر است نقش پژوهشگاه نیرو در سه مرحله كسب فناوری، برنامه ريزی برای انطابق كاربرد(بومی سازی) و جذب تكنولوژی (تجاری سازی) بسیار حائز اهمیت است.